Flexibilné služby zákazníkom Kontakt: +421911133261
Rýchle doručenie V priemere do 2 až 7 dní (v rámci SR)
Možnosť výmeny 30-dňová lehota vrátenia peňazí
Bezplatné doručenie Pri nákupe nad 100 €
Vozík
0
ks - 0 EUR

Všeobecné zmluvné podmienky

Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.moletka-sylverro.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.

3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „kúpna zmluva“).

4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.

5. Predávajúcim je Sylverro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., so sídlom Baross G. utca 11., 2143 Kistarcsa, HUNGARY, IČO: 13-09-085338, IČ DPH: HU12494646 zapísaný v Obchodnom registri v obchodnom registri súdu v Budapešti (ďalej len „predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.moletka-sylverro.sk (ďalej len „stránka“) ako aj internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.

6. Kontaktné údaje predávajúceho vo vzťahu k internetovému obchodu sú:
a) kontaktná adresa: Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., so sídlom Baross G. utca 11., 2143 Kistarcsa, HUNGARY
b) kontaktné telefónne číslo: +36 30 267 81 82
c) e-mail: info@sylverro.hu
d) bankové spojenie:

7. Predávajúci je oprávnený predávať tovar (čo zahŕňa komunikáciu s kupujúcim, fakturáciu tovaru, zasielanie tovaru a pod.) prostredníctvom (s využitím) internetového obchodu.

8. Kupujúcim sa rozumie užívateľ stránky, resp. každý návštevník stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČ a DIČ.

9. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na Internetovom obchode.

Informácie o tovare a cene
1. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

2. Cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu je konečná, zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi Maďarskej republiky. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.

3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

4. V prípade neplatenia poštovného (objednávka nad 150 eur), ak sa niektorý z objednaného tovaru vracia späť a celková hodnota objednávky tak klesne pod 150 eur, cena poštovného bude dodatočne stiahnutá zo sumy, ktorá sa bude vracať.

Objednávka tovaru
1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru a obchodné podmienky a reklamačné podmienky internetového obchodu.

2. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru  alebo aj na telefónne číslo, zaslaný potvrdzujúci email, ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.

3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

4. Pred definitívnym zaslaním objednávky predávajúci odporúča kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme:
a) e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu na adresu: info@sylverro.hu
b) kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovom obchode predávajúceho,
c) telefonickej objednávky  

2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené napríklad ako "potvrdenie objednávky".

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné údaje.

4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

5. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie vo veci jeho objednávky.

Povinnosti zmluvných strán
Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.

2.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek poškodení ich bezodkladne oznámiť.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. Prekontrolovať neporušenosť obalu tovaru resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

3. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar, použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:
a) je v pôvodnom stave,
b) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,
c) je nepoškodený,
d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).

4. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo na e-mailovú adresu predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.

6. Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď., ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Poštovné náklady za vrátenie tovaru ako aj poštovné náklady spojené s výmenou tovaru znáša spotrebiteľ. Náklady za dobierku sú 7 eur.

7.1 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne náklady okrem nákladov na vrátenie produktu. To znamená, že v prípade vrátenia všetkých objednaných produktov účtujeme manipulačný poplatok 2 eurá, ktoré sa odpočítajú od vrátenej sumy.

8. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady kupujúceho.

9. Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na zmluvnú pokutu.

10. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Váš odber sa nepodarilo uložiť. Skúste to prosím znova.
Vaše predplatné bolo úspešné.

 Spravodaj 

Prihláste sa na odber nášho informačného bulletinu a získajte aktuálne informácie.

Prihláste sa na odber nášho newslettera a získajte najnovšie informácie!


Vyberte si krajinu, do ktorej si želáte zvolený tovar objednať!